Privacyvoorwaarden

Privacyreglement de Vrije Baptistengemeente Emmen


In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de de Vrije Baptistengemeente Emmen internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

De Vrije Baptistengemeente Emmen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze

wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft de Vrije Baptistengemeente Emmen de plicht om haar leden en bezoekers:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door de Vrije Baptistengemeente Emmen worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 

de Vrije Baptistengemeente Emmen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft de Vrije Baptistengemeente Emmen in dit reglement een

toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens de Vrije Baptistengemeente Emmen expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die de Vrije Baptistengemeente Emmen gebruikt en het doel van het gebruik

De Vrije Baptistengemeente Emmen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u lid wordt of bent van de Vrije Baptistengemeente Emmen, zich als bezoeker of geïnteresseerde aanmeldt voor nieuwsbrieven van de Vrije Baptistengemeente Emmen of via het contactformulier contact met ons opneemt. De Vrije Baptistengemeente Emmen verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomsten die leden en bezoekers met de Vrije Baptistengemeente Emmen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• leden en bezoekers of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• onze dienstverlening te kunnen leveren;

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Daarnaast is een onderdeel van de dienstverlening van de Vrije Baptistengemeente Emmen ingericht zodat haar leden en bezoekers een ledenadministratie kunnen voeren. In dit kader worden (voor zover ingevuld door de gebruikers van de ledenadministratie) persoonsgegevens verwerkt (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto, geboortedatum, geslacht en IP-adres).
Deze gegevens stellen ons in staat om onze dienstverlening te kunnen leveren.

 

IP-adressen/cookies

De Vrije Baptistengemeente Emmen houdt IP-adressen bij van (potentiele) leden en bezoekers die de website bezoeken. Deze

gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;

• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;

• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) leden en bezoekers zich interesseren;

• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

• het productaanbod te verbeteren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de

hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld

om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Vrije Baptistengemeente Emmen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de de Vrije Baptistengemeente Emmen, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die de Vrije Baptistengemeente Emmen met u heeft gesloten;

• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• de Vrije Baptistengemeente Emmen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door geautoriseerde medewerkers van de Vrije Baptistengemeente Emmen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door de Vrije Baptistengemeente Emmen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere gebruiker om in te loggen in het digitale systeem.

• de medewerkers van de Vrije Baptistengemeente Emmen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan de Vrije Baptistengemeente Emmen verstrekte persoonsgegevens;

• de Vrije Baptistengemeente Emmen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. de Vrije Baptistengemeente Emmen hanteert een termijn van twee jaar, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal de Vrije Baptistengemeente Emmen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@vbemmen.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van de Vrije Baptistengemeente Emmen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met de Vrije Baptistengemeente Emmen opnemen en probeert de Vrije Baptistengemeente Emmen er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal de Vrije Baptistengemeente Emmen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van de Vrije Baptistengemeente Emmen.

 

Privacyreglement de Vrije Baptistengemeente Emmen versie maart 2019